In­lei­ding

Inleiding

Doel, func­tie en opbouw

Doel en functie monitor

De gemeente Hoogeveen voert een ambitieus programma uit. Sinds de vaststelling van het beleidsplan ‘Gemeente Hoogeveen CO₂ neutraal’ in 2009 heeft de gemeente de ambitie om 100% CO₂ neutraal te zijn in 2040, waarbij de gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld wil geven en reeds in 2025 CO₂ neutraal dient te zijn. Om beide doelen te bereiken zijn vele activiteiten en projecten uitgevoerd in de afgelopen jaren. Ook op dit moment lopen er verschillende activiteiten en projecten en er zijn diverse activiteiten en projecten die in de komende jaren worden uitgevoerd. 

Het college van de gemeente doet via deze monitor verslag aan de gemeenteraad over de resultaten van het energiebeleid. Deze monitor toont de voortgang van de energietransitie in de gemeente Hoogeveen en duurzaamheidsinspanningen van de gemeentelijke organisatie. In de monitor zijn zowel afgeronde als lopende/geplande activiteiten opgenomen. De monitor verbindt de doelstellingen aan de effecten van projecten en activiteiten en duidt hiermee ook het effect van de verschillende acties op de CO₂ uitstoot en het aandeel hernieuwbare energie. Hiermee kan de gemeenteraad bepalen in hoeverre Hoogeveen op weg is om de gestelde doelen te bereiken en wat de resterende opgave is. De monitor is hiermee een sturingsinstrument, waarmee de bijdrage van de acties aan de klimaatambities van Hoogeveen inzichtelijk zijn gemaakt.

Aangezien er voor de gemeentelijke organisatie een specifieke doelstelling is geformuleerd, is in de monitor onderscheid gemaakt tussen de gemeente als geografische entiteit (deel 1) en de gemeentelijke organisatie (deel 2). Er zijn ook maatregelen en acties uitgevoerd die niet direct leiden tot een CO₂ reductie, maar die wel een belangrijke randvoorwaarde zijn om andere projecten en acties, die wel een directe bijdrage leveren aan CO₂ reductie, aan te jagen en te faciliteren. Deze maatregelen en acties zijn kwalitatief beschreven in de monitor.

De reikwijdte en invloed van de gemeentelijke organisatie op het realiseren van een CO₂ neutraal Hoogeveen in 2040 is beperkt. Dit kan alleen worden gerealiseerd als inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en zorg- en onderwijsinstellingen gezamenlijk de schouders onder deze ambitie zetten. Daarom zijn naast de duurzaamheidsprojecten van de gemeentelijke organisatie ook de duurzaamheidsprojecten van andere Hoogeveense partijen opgenomen in de monitor (deel 3).

Opbouw monitor

De monitor is opgedeeld in drie delen. Deel 1 van de monitor toont de voortgang van de energietransitie in Hoogeveen (ontwikkeling CO₂ uitstoot en aandeel hernieuwbare energie) en de meest recente gegevens over het energiegebruik per categorie en het gebruik van hernieuwbare energie per bron/techniek. In deel 2 staat de voortgang op de duurzaamheidsambities van de gemeentelijke organisatie en duurzaamheidsactiviteiten van de gemeentelijke organisatie. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen activiteiten die zijn afgerond en lopende/geplande activiteiten. In het derde deel van de monitor staan duurzaamheidsactiviteiten van andere Hoogeveense partijen, ook voor deze activiteiten is onderscheid gemaakt tussen activiteiten die zijn afgerond en lopende/geplande activiteiten.

De activiteiten die in de monitor zijn opgenomen, kunnen worden ingedeeld volgens de Trias Energetica: 

  1. Vermindering van het energiegebruik door verspilling van energie tegen te gaan.
  2. Maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen.
  3. Beperking van de CO₂ uitstoot die ontstaat door het gebruik van fossiele brandstoffen

De lopende/geplande activiteiten die een directe impact hebben, zijn zoveel mogelijk vertaald naar een kwantitatief effect. Op basis hiervan is de toekomstige ontwikkeling van de CO₂ uitstoot en het aandeel hernieuwbare energie in Hoogeveen geprognosticeerd.