Deel 3: Pro­jec­ten an­de­re Hoo­geveens par­tij­en

Deel 3: Projecten andere Hoogeveens partijen

In­lei­ding

Het realiseren van een CO2 neutraal Hoogeveen in 2040 kan niet worden gerealiseerd zonder de inspanningen van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en zorg- en onderwijsinstellingen. Door naast projecten van de gemeentelijke organisatie ook projecten van andere Hoogeveense partijen op te nemen in de monitor neemt de zeggingskracht van de prognose toe en wordt duidelijker wat al goed gaat, wat beter kan en op welke thema's partijen met elkaar kunnen samenwerken of waar meer actie op nodig is.

Al­bert Heijn Of­fe­rein

Albert Heijn Offerein betreft twee franchisevestigingen (De Nije Nering en De Weide) van de supermarktketen Albert Heijn, onderdeel van Ahold Delhaize, in Hoogeveen. Ahold Delhaize heeft diverse duurzaamheidsambities geformuleerd die aansluiten bij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Een van de doelen is om de CO2 emissies die zijn te relateren aan de bedrijfsactiviteiten in 2020 met 20% zijn gedaald ten opzichte van 2008. Op lokaal niveau wil Albert Heijn Offerein een bijdrage leveren aan het verlagen van de CO2 uitstoot in Hoogeveen. Er zijn in de afgelopen jaren diverse projecten uitgevoerd en er zijn diverse plannen voor nieuwe projecten in de komende jaren.

Projecten en activiteiten (lopend/gepland)

Activiteiten met een direct effect

 • Geen activiteiten bekend

Activiteiten met een indirect effect

 • Verkennen of het mogelijk is om elektrische laadinfrastructuur te plaatsen bij de winkels.
 • Plannen om zon op dak te realiseren, hier wordt contact over gezocht met de eigenaren van de panden.
Lees meer

Projecten en activiteiten (afgerond)

Activiteiten met een direct effect

 • Vanaf eind 2015 zijn de wandkoelingen in alle Albert Heijn winkels in Nederland afgedekt met deuren.
 • Toepassing LED verlichting

Activiteiten met een indirect effect

 • AH Offerein heeft in 2016 meegedaan aan een stempelactie om het gebruik van openbaar vervoer in de gemeente Hoogeveen te stimuleren.
 • Alle koelmiddelen die nu gebruikt worden voldoen aan de nieuwste normen.
Lees meer

Al­fa-col­le­ge

Het Alfa-college Noord- en Noordoost Nederland, met twee vestigingen in de gemeente Hoogeveen, is met ruim 1.000 medewerkers en ruim 10.000 studenten een grote onderwijsinstelling van Noord-Nederland. Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de organisatie en een speerpunt binnen het onderwijs en de bedrijfsvoering, waaronder de huisvesting. Met een vermindering van 5% CO2 uitstoot per jaar in het meerjarenplan wordt actief gestuurd op onder meer energiebesparing en verduurzaming van het energiegebruik.

Projecten en activiteiten (lopend/gepland)

Activiteiten met een direct effect

 • Revitalisering locatie Voltastraat waarvoor op dit moment een aanbestedingsprocedure loopt, met circulair bouwen als uitgangspunt (effect: onbekend).

Activiteiten met een indirect effect

 • Geen activiteiten bekend
Lees meer

Projecten en activiteiten (afgerond)

Activiteiten met een direct effect

 • Optimaliseren en monitoren GBS (alle locaties), aanpassingen van het gebouwbeheersysteem (effect: onbekend).
 • Plaatsing frisautomaten; temperatuur-instelling MES / SER (effect: onbekend).
 • Aanvang overstap op LED-(noodverlichtings)armaturen en aanwezigheidsdetectie (effect: onbekend).

Activiteiten met een indirect effect

 • In 2016 zijn meerdere gebouwen van het Alfa college onderworpen aan een EED-audit. Dit is een verplichte audit voor openbare gebouwen die mogelijkheden voor verduurzaming onderzoekt. Naar aanleiding van de audit zijn de kansen in 2017 vertaald naar een plan van aanpak.
 • In samenwerking met Duurzaam Hoogeveen heeft het AC Hoogeveen het Energieloket opgezet, wat het halen van de doelstelling in 2040 moet stimuleren. Dit wordt op verschillende manieren bewerkstelligd:
  • Advies voor particulieren en bedrijven
  • Etalage voor (prototypen) duurzame innovaties
  • Ontwikkelen van een duurzaam bewustzijn bij leerlingen van het po, vo en mbo
  • Verbinding creëren tussen energie, duurzaamheid, zorg en ondernemerschap
 • Alle eerstejaars groepen van techniekopleidingen niveau 3 en 4 kregen na het schooljaar 2015-2016 de basismodule energietransitie van 20 uur als onderdeel van het Energy College Netwerkschool, een samenwerkingsverband tussen meerdere mbo’s in het noorden.
 • Energie en duurzaamheid is integraal opgenomen in de techniekopleidingen
 • Uitvoering project Value beyond the Valley, onder de noemer AC Duurzaam. Binnen dit project zijn de volgende acties uitgevoerd:
  • Energy challenges met basisscholen
  • Ontwikkelen van een mechanisch energie opslag systeem
  • Ontwerpen van een energiedak
  • Ontwerpen van een “grijs water” systeem voor de eigen school
  • Ontwerp en advies circulair bouwen
  • Ontwerp van een duurzame voetbalkantine
  • Opzetten van een energieloket waar inwoners/bedrijven uit de regio informatie kunnen inwinnen over energiebesparing
 • Verbindingen gelegd tussen energieloket Hoogeveen en Drents energieloket (en Drentse Kei)
 • AC Duurzaam is met ingang van 1 september 2015 gecontinueerd als deelproject binnen het RIF-project Model Regionaal co-makership
 • In Hoogeveen hebben studenten gebouwd aan een Crade2Cradle e-bike oplaadpunt met zonnepanelen.
 • Stimuleren fiets en OV
 • Bij aanbesteding producten en diensten toetsen aan duurzame criteria (product / dienst afhankelijk)
 • Verkenning isoleren pompen / appendages
Lees meer

Bak­ke­rij Fa­ber

Bakkerij Faber een zelfstandige bakkerij die ambachtelijk vakmanschap met technologische vooruitgang combineert. Het assortiment bestaat uit dagvers grootbrood, dagvers kleinbrood en houdbare sepcialiteiten. Duurzaamheid speelt in brede zin een belangrijke rol in het bedrijf. Het bedrijf zet in op duurzame relaties met klanten en ketenpartners en de medewerkers zijn het kloppend hart van het bedrijf. Het verlagen van de CO₂ footprint is ook een belangrijke pijler binnen de duurzaamheidsambities van het bedrijf. In de afgelopen jaren zijn diverse projecten en activiteiten uitgevoerd en het bedrijf heeft diverse projectinitiatieven geïdentificeerd om de CO₂ footprint in de komende jaren verder te verlagen. 

Projecten en activiteiten (lopend/gepland)

Activiteiten met een direct effect

 • Geen activiteiten bekend

​​​​​​​Activiteiten met een indirect effect

 • Verkennen mogelijkheden om zonnepanelen op het dak te plaatsen
 • Verkennen of het haalbaar is om vrachtauto’s te laten rijden op waterstof
 • Kijken naar mogelijkheden voor warmteterugwinning. 
 • Andere, hoogwaardigere oplossingen voor retourbrood (nu bestemd voor veevoederindustrie)
 • Terugdringen afvalstromen
 • Verkennen of het mogelijk is om andere warmtebronnen te gebruiken voor de ovens (nu aardgas)
Lees meer

Projecten en activiteiten (afgerond)

Activiteiten met een direct effect

 • Gebruik van LED-verlichting
 • Door aandacht te besteden aan zuinig rijden is het brandstofgebruik door het wagenpark met 10% gedaald. 

Activiteiten met een indirect effect

 • Dikte van de plastic verpakkingen is gereduceerd van 26 mu naar 22 mu.
 • Het gebruik van regionaal geteelde tarwe is de afgelopen jaren toegenomen.
Lees meer

Gr­een Pla­net

Green Planet biedt ingrediënten voor het maatschappelijk streven naar duurzame mobiliteit. Green Planet is een uniek multi-fuel tankstation, waar mensen zowel traditionele brandstoffen als ook diverse duurzame brandstoffen kunnen tanken. Bezig zijn met duurzaamheid, gezondheid en vitaliteit is voor Green Planet een kernwaarde. Door de combinatie van het uitgebreide aanbod van duurzame brandstoffen en de aandacht voor voorlichting, streeft Green Planet naar een toename in het gebruik van duurzame brandstoffen met als doel een toename van duurzame mobiliteit en daardoor een gezondere leefomgeving.

Projecten en activiteiten (lopend/gepland)

Activiteiten met een direct effect

 • Green Planet zal medio 2019 als eerste volwaardig tankstation in Nederland groene waterstof aanbieden voor personenauto’s en trucks/autobussen. Het betreft het innovatieve samenwerkingsproject ‘TSO 2020’. Green Planet werkt in dit project samen met o.a. Gasunie New Energy, TenneT, New Energy Coalition, EnergyStock, Shell en de TU Delft.

Activiteiten met een indirect effect

 • Paralel aan het waterstof tankstation project wordt samen met projectpartners Bredenoord, Contrall, Ecocare, de Rooij transport, Beers Mobility en Hogeschool Arnhem en Nijmegen aan het Greenflex project gewerkt. Het project Greenflex is gericht op de realisatie van een unieke proeftuin voor duurzaam transport.
 • In samenwerking met Rolande BV zal een LNG installatie geplaatst worden.
Lees meer

Projecten en activiteiten (afgerond)

Activiteiten met een direct effect

 • Attero in Wijster produceert groen gas uit huisafval en pompt dit in het aardgasnet. Green Planet is fysiek op deze gasleiding aangesloten en levert dit groen gas sinds eind 2013 aan zowel personenauto’s als aan vrachtauto’s. In totaal heeft Green Planet sinds de opening bijna 400.000 kg groen gas afgezet.
 • Duurzame energievoorziening voor eigen gebruik: De warmte in het gebouw wordt verzorgd door een warmtepomp, groen gas wordt gebruikt voor de ovens in de keuken en ook heeft Green Planet twee 20kW windturbines geplaatst die in een deel van de elektriciteitsvraag voorzien. 

Activiteiten met een indirect effect

 • Realisatie groengas tankinstallatie voor personenauto’s en trucks. 
Lees meer

NN­CZ

De Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) is een professionele zorgorganisatie die ondersteuning biedt op het gebied van wonen, thuiszorg, dienstverlening, verpleging, verzorging en behandeling. Samen met cliënten en hun naasten kijkt NNCZ naar de beste vorm van ondersteuning, zodat cliënten zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven leven en wonen.  Dit doet NNCZ in Hoogeveen, Hollandscheveld-, Haren-, Grijpskerk-, Noordbroek en omgeving en in Groningen. De NNCZ streeft naar een minimale belasting van milieu en een bedrijfsvoering die daarbij past: minimaal energieverbruik, inzet van duurzame energie en een zo laag mogelijke CO2 footprint. Dit alles tegen aanvaardbare kosten.

Projecten en activiteiten (lopend/gepland)

Activiteiten met een direct effect

 • Geen activiteiten bekend

Activiteiten met een indirect effect

 • Aanvraag subsidie ten behoeve van het plaatsen van zonnepanelen;

 • Formuleren van duurzaamheidsbeleid waarin toekomstambities van de NNCZ worden opgenomen;

 • Extra inspanningen om bewustwording te creëren en duurzaamheidsgedrag te bevorderen bij cliënten en medewerkers.
Lees meer

Projecten en activiteiten (afgerond)

Activiteiten met een direct effect

 • Voor aanvang van nieuwbouw van vier vestigingen van de NNCZ in Hoogeveen was al gekozen voor verwarming en koeling van de gebouwen met een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie en de toepassing van LED-verlichting.

Activiteiten met een indirect effect

 • In 2016 is in het kader van de Energie Efficiëntie Richtlijn (EED) een Energie Efficiëntie-audit uitgevoerd. Dit met behulp van een format van de Vereniging Milieu Platform Zorgsector waarbij voor de analyse gebruik is gemaakt van TNO-cijfers en kennis uit energieonderzoek in de zorgsector. Met de uitkomsten is een uitvoeringsplan van energiemaatregelen opgesteld. Uit de energiebalans bleek dat ruimteverwarming en binnenverlichting verreweg de grootste verbruiksposten zijn, gevolgd door ventilatie en warm tapwater. Met deze vier aandachtsgebieden is 86% van de totale verbruiksposten gedekt. Activiteiten als resultaat van de EED-audit:

  • aanvang overstap op LED-verlichting overige vestigingen;

  • aanpassing selectiecriteria bij inkoop (duurzaam inkopen);

  • jaarlijkse controle op inregelen klimaat-, warm water- en ventilatie-installaties;

  • controle elektrische apparatuur;

  • monitoring gas- en elektragebruik.

Lees meer

N-TRA

N-TRA is in 2017 opgericht en is een dochteronderneming van netbeheerder Rendo. N-TRA richt zich op het versnellen en concretiseren van de energietransitie. Hiervoor werkt N-TRA samen met (aandeelhoudende) gemeenten, woningbouwcorporaties, grootzakelijke verbruikers en energiecorporaties aan de realisatie van projecten die bijdragen aan de energietransitie en een (op termijn) fossielvrij energiesysteem.

Projecten en activiteiten (lopend/gepland)

Activiteiten met een direct effect

 • Project Warmtekansen Centrum Hoogeveen: Thermische energie uit saneringswater (effect: 28 TJ hernieuwbare energie). 
 • Project Versnellingstafel (hybride) warmtepomp: Gebruik (hybride) warmtepomp t.b.v. warmtevoorziening huishoudens. Doel is om in 2018 een proefproject te starten waarbij 40 (hybride) warmtepompen worden geplaatst bij huishoudens (effect: 0,9 TJ hernieuwbare energie).​

Activiteiten met een indirect effect

 • Onderzoek waterstofwijk Hoogeveen (80 woningen): Toepassing waterstof als energiedrager voor de gebouwde omgeving.
 • Onderzoek vervolg waterstofwijk Hoogeveen (1.030 woningen): Verdere uitrol van waterstof als energiedrager voor de gebouwde omgeving.
Lees meer

Roe­lof van Ech­ten Col­le­ge

Het Roelof van Echten College is een christelijke scholengemeenschap in Hoogeveen. Het Roelof van Echten College biedt onderwijs aan zo’n 2.000 leerlingen van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Het onderwijs wordt verzorgd op twee locaties: Bentinckspark en Voltastraat. Daarnaast is er nog een opleidingscentrum op een aparte locatie (KARgo!). De schoolgebouwen aan de Bentinckspark en Voltastraat zijn beiden nieuwbouw. Duurzaamheid was een belangrijke pijler bij de nieuwbouw. 

Projecten en activiteiten (lopend/gepland)

Activiteiten met een direct effect

 • De schoolgebouwen zijn nog niet voorzien van zonnepanelen. Dit zou een volgende stap kunnen zijn in de verduurzaming van het Roelof van Echten College.

Activiteiten met een indirect effect

 • Geen activiteiten bekend
Lees meer

Projecten en activiteiten (afgerond)

Activiteiten met een direct effect

 • Realisatie energiezuinige nieuwbouw Bentinckspark en Voltastraat
 • De schoolgebouwen aan de Bentinckspark en Voltastraat zijn aangesloten op een WKO systeem. Hierdoor is het aardgasverbruik van het Roelof van Echten College fors verlaagd. 
 • De verlichting is voorzien van bewegingssensoren. 

Activiteiten met een indirect effect

 • Geen activiteiten bekend
Lees meer

Zui­de­ma Groep

Zuidema in Hoogeveen is een bedrijf dat is gespecialiseerd in infrastructurele werkzaamheden, verwerking van afvalstromen, levering van grondstoffen en gladheidsbestrijding. Het bedrijf is een belangrijke speler in de energietransitie. Het ingezamelde groenafval wordt o.a. als grondstof gebruikt voor de productie van hernieuwbare energie. Zuidema is gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder, trede 3. De totale CO2-emissie bedroeg in 2017: 1.346,50 ton. Het 1e semester van 2018 gaf een totale CO2-emissie van 753,6 ton. De totale CO2-emissie voor 2018 is nog niet vastgesteld. De verwachting is dat deze iets hoger zal liggen dan in 2017, ondanks investeringen in LED-verlichting en zonnepanelen. De oorzaak is een fors hogere omzet (meer draaiuren, kilometers etc.)

Projecten en activiteiten (lopend/gepland)

Activiteiten met een direct effect

 • Biomassa, zoals houtshreds en houtchips, worden zoveel mogelijk aangeboden bij biomassacentrales.
 • Het gemengde groenafval wordt na bewerking ingezet als (groene) brandstof bij energiecentrales. De houtchips worden eveneens afgezet naar energiecentrales.

Activiteiten met een indirect effect

 • Onderzoek naar eigen gasverbruik en mogelijkheden om dit te verminderen (met name gasverbruik werkplaats door heaters en stoomcleaner).
 • Onderzoek naar gebruik alternatieve brandstoffen (bv blauwe diesel) of additieven.
Lees meer

Projecten en activiteiten (afgerond)

Activiteiten met een direct effect

 • Zuidema heeft zonnepanelen op het dak geplaatst die in ca. de helft van het totale elektriciteitsverbruik van Zuidema voorzien. Totaal zijn er 40 zonnepanelen geplaatst van elk 285 Wp, d.w.z. een totaal vermogen van 11.400 Wattpiek (vermoedelijke jaarproductie 10.500 kWh).
 • Toepassing LED-verlichting in gehele gebouw (kantoor en werkplaats) en buitenverlichting op mast. Op kantoren tevens lichtschakelaars verwijderd en vervangen door bewegingsmelders.

Activiteiten met een indirect effect

 • Er is een dubbele laadzuil geplaatst tbv opladen elektrische voertuigen. Zuidema heeft zelf (nog) geen elektrische voertuigen, maar maakt het hiermee wel mogelijk voor klanten/bezoekers om bij ons op te laden
 • In het verleden heeft het bedrijf samen met andere partijen de mogelijkheden verkend voor een biomassacentrale in Hoogeveen. Dit project is echter niet gerealiseerd.
Lees meer