Deel 2: Voort­gang doe­len ge­meen­te­lij­ke or­ga­ni­sa­tie

Deel 2: Voortgang doelen gemeentelijke organisatie

CO₂​ uit­stoot

Let op: De methodiek voor het bepalen van de CO₂ uitstoot van de gemeentelijke organisatie is gewijzigd t.o.v. vorige edities. Klik hier voor een nadere toelichting.

 

Doelstelling

Hoogeveen heeft de ambitie om 100% CO₂ neutraal te zijn in 2040. De gemeentelijke organisatie wil het goede voorbeeld geven en wil al in 2025 CO₂ neutraal zijn.

CO₂ uitstoot in 2018

Onderstaande figuur toont de CO₂ uitstoot die is te relateren aan het energiegebruik van de gemeentelijke organisatie. De gemeentelijke organisatie koopt grijze elektriciteit in, maar dit wordt vergroend door de inkoop van Garanties van Oorsprong (elektriciteit uit biomassa, opgewekt in Nederland). Conform internationale afspraken mag dan de emissiefactor voor elektriciteit uit biomassa worden gebruikt in plaats van de emissiefactor voor grijze elektriciteit. De linkerkolom toont de CO₂ uitstoot van de gemeentelijke organisatie en de CO₂ uitstoot die is gecompenseerd door de inkoop van Garanties van Oorsprong. De rechterkolom toont de CO₂ uitstoot van de gemeentelijke organisatie indien geen Garanties van Oorsprong zouden worden ingekocht.

Figuur: CO₂​ uitstoot gemeentelijke organisatie in 2018 | Totaal: 2,40 kton (3,76 kton compensatie d.m.v. GvO's)

Ontwikkeling CO₂ uitstoot

De CO₂ uitstoot van de gemeentelijke organisatie is in de laatste jaren licht gedaald, vooral door een daling van het totale energiegebruik en in mindere mate een stijging van het gebruik van hernieuwbare energie. Een gekwantificeerde ontwikkeling over een langere periode is niet goed mogelijk, omdat het aantal gebouwen in eigendom van de gemeente sterk is gewijzigd. Ook zijn er door de samenvoeging van het ambtelijk apparaat van de gemeente Hoogeveen en de gemeente De Wolden veranderingen in het energiegebruik van het wagenpark. 

Aan­deel her­nieuw­ba­re ener­gie

Let op: Voor het bepalen van het aandeel hernieuwbare energie van de gemeentelijke organisatie in 2018 zijn een aantal aannames gehanteerd, omdat niet alle benodigde gegevens bekend zijn. Klik hier voor een nadere toelichting.

 

Naast CO₂ uitstoot is het aandeel hernieuwbare energie een belangrijke indicator waarmee de voortgang van de energietransitie kan worden gemeten. Het aandeel hernieuwbare energie geeft aan welk deel van het energiegebruik is opgewekt d.m.v. hernieuwbare energiebronnen.

Aandeel hernieuwbare energie in 2018

Onderstaande figuur toont het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het totale energiegebruik van de gemeentelijke organisatie. Garanties van Oorsprong zijn niet meegerekend in het aandeel hernieuwbare energie om dubbele claims van hernieuwbare energie in Nederland te voorkomen. Gebruik van biodiesel en groen gas door het gemeentelijk wagenpark is eveneens niet meegerekend in onderstaande figuur, omdat dit niet in de gemeente Hoogeveen is geproduceerd. Indien groen gas en biodiesel wel worden meegerekend dan bedraagt het aandeel hernieuwbare energie 14,5%.

Figuur: Aandeel hernieuwbare energie gemeentelijke organisatie in 2018

Ontwikkeling aandeel hernieuwbare energie

Het aandeel hernieuwbare energie is in de afgelopen jaren licht gegroeid. In 2016 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie 9,0% en in 2017 10,3%. Dit komt vooral door een daling van het energiegebruik van de gemeentelijke organisatie sinds 2016. Ook zijn een aantal nieuwe hernieuwbare energiesystemen (zonPV en WKO) in gebruik genomen.

Ener­gie­ge­bruik ge­meen­te­lij­ke or­ga­ni­sa­tie

Totale energiegebruik gemeentelijke organisatie in 2018

De gemeente Hoogeveen is eigenaar van gebouwen en deze gebouwen hebben een warmte- en elektriciteitsvraag. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de openbare verlichting en heeft het een eigen wagenpark en machines die brandstof verbruiken. Het totale energiegebruik van de gemeentelijke organisatie bedraagt 58,1 TJ in 2018. Het gas- en elektriciteitsverbruik van gemeentelijke gebouwen vormt het grootste deel van het totale energieverbruik van de gemeentelijke organisatie. Het gaat onder meer om het gemeentehuis, sportaccommodaties, buurthuizen et cetera. Het energiegebruik van scholen is niet toegerekend aan het energiegebruik van de gemeentelijke organisatie. Onderstaande figuur toont de verdeling van het energiegebruik van de gemeentelijke organisatie in 2018.

Figuur: Verdeling energiegebruik gemeentelijke organisatie in 2018 | Totaal: 58,1 TJ

Ontwikkeling totale energiegebruik gemeentelijke organisatie

Het energiegebruik van de gemeentelijke organisatie is zowel in 2017 als 2018 gedaald t.o.v. het voorgaande jaar. In 2017 was sprake van een forse daling van het aardgasgebruik in gemeentelijke gebouwen. In 2018 is vooral het energiegebruik voor openbare verlichting gedaald. Een vergelijking met eerdere jaren is niet goed te maken, omdat het aantal gebouwen in eigendom van de gemeente sterk is gewijzigd. Ook zijn er door de samenvoeging van het ambtelijk apparaat van de gemeente Hoogeveen en de gemeente De Wolden veranderingen in het energiegebruik van het wagenpark. Een gekwantificeerde ontwikkeling van het totale energiegebruik van de gemeentelijke organisatie over een langere periode is daarom niet goed te geven.

Ontwikkeling energiegebruik 11 gemeentelijke gebouwen

Het elektriciteits- en gasgebruik in de 11 gemeentelijke gebouwen met het hoogste energiegebruik is wel goed vergelijkbaar met voorgaande jaren, omdat deze gegevens per gebouw worden gemonitord. Deze gebouwen hebben een aandeel van circa twee derde in het energiegebruik van alle gemeentelijke gebouwen. Er zijn gegevens t/m 2018 beschikbaar. Het figuur hieronder toont de ontwikkeling van het elektriciteits- en gasgebruik in deze gebouwen in de periode 2012 t/m 2017. Hieruit blijkt dat vooral het gasgebruik fors is afgenomen in deze periode, het elektriciteitsgebruik is licht gedaald. In 2018 is het energiegebruik licht gestegen t.o.v. het voorgaande jaar. Dit komt door een stijging van het elektriciteitsgebruik.

Figuur ontwikkeling energiegebruik 11 gemeentelijke gebouwen

Ontwikkeling energiegebruik openbare verlichting

Openbare verlichting is verantwoordelijk voor circa een kwart van het totale energiegebruik van de gemeentelijke organisatie. Het energiegebruik voor openbare verlichting is tot en met 2018 bekend. Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van het energiegebruik voor openbare verlichting. Hieruit blijkt dat er sprake is van een forse daling in de afgelopen jaren.

Figuur ontwikkeling energiegebruik openbare verlichting

Her­nieuw­ba­re ener­gie ge­meen­te­lij­ke or­ga­ni­sa­tie

Hernieuwbare energiegebruik in 2018

Diverse gemeentelijke gebouwen zijn aangesloten op hernieuwbare energiesystemen. 17 gemeentelijke gebouwen zijn voorzien van zonnepanelen en vier gemeentelijke gebouwen zijn voorzien van zonnecollectoren. Het Compagniehuis, het Raadhuis, de Tamboer, Werkplein en sporthal Activum zijn aangesloten op een WKO systeem en MFC Tiendeveen  heeft een pelletkachel voor de warmtevoorziening. Onderstaande figuur toont de omvang en verdeling van het hernieuwbare energiegebruik van de gemeentelijke organisatie in 2018. Hernieuwbare brandstoffen die worden gebruikt door het wagenpark (bio-diesel en groen gas) zijn niet meegenomen in deze cijfers, omdat de productie van deze hernieuwbare brandstoffen buiten de gemeente Hoogeveen plaatsvindt. 

Figuur: Omvang en verdeling hernieuwbare energiegebruik gemeentelijke organisatie in 2018 | Totaal: 6,1 TJ

Ontwikkeling hernieuwbare energiegebruik

Het hernieuwbare energiegebruik van de gemeentelijke organisatie is in de afgelopen jaren toegenomen. Dit komt door plaatsing van zonnepanelen op vier gemeentelijke gebouwen en de ingebruikname van het WKO systeem voor de warmtevoorziening van het Activum.

Toe­lich­ting

Toelichting wijzigingen methodiek

Meerekenen van GvO's voor bepalen CO₂ uitstoot gemeentelijke organisatie

De methodiek voor het bepalen van de CO₂ uitstoot van de gemeentelijke organisatie is gewijzigd t.o.v. voorgaande jaren. In voorgaande jaren werd voor het elektriciteitsgebruik van de gemeentelijke organisatie de emissiefactor van grijze stroom gebruikt en is de compensatie van CO₂ uitstoot  door de inkoop van Garanties van Oorsprong (hernieuwbare elektriciteit die elders in Nederland is geproduceerd) niet meegerekend. Voor het bepalen van de CO₂ uitstoot van de gemeentelijke organisatie in 2018 is de compensatie van CO₂ uitstoot  door de inkoop van Garanties van Oorsprong (GvO's) wel meegerekend. Het risico bestaat echter dat de regio waar de hernieuwbare energie daadwerkelijk is geproduceerd deze productie ook 'claimt', omdat hier geen goede afspraken over zijn gemaakt in Nederland. Dit leidt dan tot dubbeltelling van dezelfde hoeveelheid hernieuwbare energie. Desondanks is het voor het bepalen van de CO₂ uitstoot van een organisatie gangbaar om GvO's wel mee te rekenen. Om deze reden is de methodiek voor het bepalen van de CO₂ uitstoot  van de gemeentelijke organisatie aangepast. 

Niet alle energiegegevens van de gemeentelijke organisatie voor 2017 en 2018 zijn bekend

Het brandstofgebruik door het gemeentelijk wagenpark en machines is niet bekend voor 2017 en 2018. Enkel de brandstofkosten zijn bekend voor deze jaren. Het brandstofgebruik in 2016 is wel bekend, net als de brandstofkosten. Het brandstofgebruik in 2017 en 2018 is afgeleid van de ontwikkeling van de brandstofkosten ten opzichte van 2016. Hierbij is rekening gehouden met verschillen in brandstofprijzen tussen jaren.

Het energiegebruik van de 11 gebouwen met het hoogste energiegebruik wordt jaarlijks gemonitord en is bekend. Deze gebouwen hadden in 2016 een aandeel van 70% in het energiegebruik van alle gemeentelijke gebouwen. De meest recente gegevens over het energiegebruik in de overige gemeentelijke gebouwen hebben betrekking op 2016. Daarom is de aanname gehanteerd dat het energiegebruik in de overige gebouwen in 2017 en 2018 hetzelfde is als in 2016.

Lees meer