Deel 2: Voort­gang doe­len ge­meen­te­lij­ke or­ga­ni­sa­tie

Deel 2: Voortgang doelen gemeentelijke organisatie

CO₂​ uit­stoot

Let op: De methodiek voor het bepalen van de CO₂ uitstoot in Hoogeveen is in 2017 gewijzigd t.o.v. vorige edities. Dit heeft geleid tot een hogere CO₂ uitstoot in Hoogeveen. Klik hier voor een nadere toelichting.

Doelstelling

Hoogeveen heeft de ambitie om 100% CO₂ neutraal te zijn in 2040. De gemeentelijke organisatie wil het goede voorbeeld geven en wil al in 2025 CO₂ neutraal zijn.

CO₂ uitstoot in 2016

Onderstaande figuur toont de CO₂ uitstoot van de gemeentelijke organisatie. Het betreft alle CO₂ uitstoot die is te relateren aan het fossiele energiegebruik van de gemeentelijke organisatie. Deze CO₂ uitstoot is berekend door het energiegebruik van de gemeentelijke organisatie (vastgoed, wagenpark en openbare verlichting) te vermenigvuldigen met de CO₂ uitstoot per eenheid energie per energiedrager. De uitstoot is verdeeld in drie categorieën. De CO₂ uitstoot heeft betrekking op het jaar 2016, het meest recente jaar waarvoor alle benodigde cijfers beschikbaar zijn om de CO₂ uitstoot van de gemeentelijke organisatie te kunnen bepalen.

Figuur: CO₂​ uitstoot gemeentelijke organisatie in 2016 | Totaal: 5,46 kton

Ontwikkeling CO₂ uitstoot

De totale CO₂ uitstoot in 2016 is niet goed vergelijkbaar met de CO₂ uitstoot in eerdere jaren, omdat het aantal gebouwen in eigendom van de gemeente sterk is gewijzigd. Ook zijn er door de samenvoeging van het ambtelijk apparaat van de gemeente Hoogeveen en de gemeente De Wolden veranderingen in het energiegebruik van het wagenpark. Een gekwantificeerde ontwikkeling van de totale CO₂ uitstoot van de gemeentelijke organisatie in de afgelopen jaren is daarom niet goed te geven.

Aan­deel her­nieuw­ba­re ener­gie

Naast CO₂ uitstoot is het aandeel hernieuwbare energie een belangrijke indicator waarmee de voortgang van de energietransitie kan worden gemeten. Het aandeel hernieuwbare energie geeft aan welk deel van het energiegebruik is opgewekt d.m.v. hernieuwbare energiebronnen.

Aandeel hernieuwbare energie in 2016

Onderstaande figuur toont het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het totale energiegebruik van de gemeentelijke organisatie. Garanties van Oorsprong zijn niet meegerekend in het aandeel hernieuwbare energie om dubbele claims van hernieuwbare energie in Nederland te voorkomen. Het aandeel hernieuwbare energie heeft betrekking op het jaar 2016, het meest recente jaar waarvoor alle benodigde cijfers beschikbaar zijn om het aandeel hernieuwbare energie te kunnen bepalen.

Figuur: Aandeel hernieuwbare energie gemeentelijke organisatie in 2016

Ontwikkeling aandeel hernieuwbare energie

Het aandeel hernieuwbare energie in 2016 is niet goed vergelijkbaar met het aandeel hernieuwbare energie in eerdere jaren, omdat het aantal gebouwen in eigendom van de gemeente sterk is gewijzigd. Ook zijn er door de samenvoeging van het ambtelijk apparaat van de gemeente Hoogeveen en de gemeente De Wolden veranderingen in het energiegebruik van het  wagenpark. Een gekwantificeerde ontwikkeling van het aandeel hernieuwbare energie in het energiegebruik van de gemeentelijke organisatie in de afgelopen jaren is daarom niet goed te geven.

Ener­gie­ge­bruik ge­meen­te­lij­ke or­ga­ni­sa­tie

Energiegebruik in 2016

De gemeente Hoogeveen is eigenaar van gebouwen en deze gebouwen hebben een warmte- en elektriciteitsvraag. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de openbare verlichting en heeft het een eigen wagenpark en machines die brandstof verbruiken. Het totale energiegebruik van de gemeentelijke organisatie bedraagt 62,1 TJ in 2016. Het gas- en elektriciteitsverbruik van gemeentelijke gebouwen vormt het grootste deel van het totale energieverbruik van de gemeentelijke organisatie. Het gaat onder meer om het gemeentehuis, sportaccommodaties, buurthuizen et cetera. Het energiegebruik van scholen is niet toegerekend aan het energiegebruik van de gemeentelijke organisatie. Onderstaande figuur toont de verdeling van het energiegebruik van de gemeentelijke organisatie in 2016.

Figuur: Verdeling energiegebruik gemeentelijke organisatie in 2016 | Totaal: 62,1 TJ

Ontwikkeling energiegebruik

Het totale energiegebruik in 2016 is niet goed vergelijkbaar met het energiegebruik in eerdere jaren, omdat het aantal gebouwen in eigendom van de gemeente sterk is gewijzigd. Ook zijn er door de samenvoeging van het ambtelijk apparaat van de gemeente Hoogeveen en de gemeente De Wolden veranderingen in het energiegebruik van het wagenpark. Een gekwantificeerde ontwikkeling van het totale energiegebruik van de gemeentelijke organisatie in de afgelopen jaren is daarom niet goed te geven. 

Wel is het mogelijk om de ontwikkeling van het elektriciteits- en gasgebruik in de 11 gemeentelijke gebouwen met het hoogste energiegebruik te tonen. Deze gebouwen hebben een aandeel van circa twee derde in het energiegebruik van alle gemeentelijke gebouwen en worden apart gemonitord. Er zijn ook cijfers voor 2017 beschikbaar. Uit de figuur blijkt dat zowel het elektriciteitsgebruik als het aardgasgebruik is afgenomen in de periode 2012-2017. 

Figuur ontwikkeling energiegebruik 11 grootste energiegebruikers gemeentelijk vastgoed

Her­nieuw­ba­re ener­gie ge­meen­te­lij­ke or­ga­ni­sa­tie

Hernieuwbare energiegebruik in 2017

Diverse gemeentelijke gebouwen zijn aangesloten op hernieuwbare energiesystemen. 17 gemeentelijke gebouwen zijn voorzien van zonnepanelen en vier gemeentelijke gebouwen zijn voorzien van zonnecollectoren. Het Compagniehuis, het Raadhuis, de Tamboer, Werkplein en sporthal Activum zijn aangesloten op een WKO systeem en MFC Tiendeveen  heeft een pelletkachel voor de warmtevoorziening. Onderstaande figuur toont de omvang en verdeling van het hernieuwbare energiegebruik van de gemeentelijke organisatie in 2017. Hernieuwbare brandstoffen die worden gebruikt door het wagenpark (bio-diesel en groen gas) zijn niet meegenomen in deze cijfers, omdat de productie van deze hernieuwbare brandstoffen buiten de gemeente Hoogeveen plaatsvindt. 

Figuur: Omvang en verdeling hernieuwbare energiegebruik gemeentelijke organisatie in 2017 | Totaal: 6,1 TJ

Ontwikkeling hernieuwbare energiegebruik

Het hernieuwbare energiegebruik van de gemeentelijke organisatie is in 2017 met ruim 10% toegenomen t.o.v. 2016. Dit komt door plaatsing van zonnepanelen op vier gemeentelijke gebouwen en het eerste volledige jaar dat Activum gebruik maakt van bodemenergie voor de warmtevoorziening.