Deel 2: Pro­jec­ten ge­meen­te­lij­ke or­ga­ni­sa­tie

Deel 2: Projecten gemeentelijke organisatie

Ver­duurza­ming huis­hou­dens

Lopend/gepland

Activiteiten met een direct effect

 • Duurzaamheidslening voor woningeigenaren: De gemeentelijke duurzaamheidslening is beschikbaar voor bestaande woningen en nieuwbouw, mits energieneutraal wordt gebouwd, en kan o.a. worden aangewend voor energiebesparende maatregelen. De gemeentelijke duurzaamheidslening is sinds 2013 ieder jaar beschikbaar (effect: onbekend). 
 • Duurzaamheidslening voor Vve en non-profit: Deze gemeentelijke duurzaamheidslening is speciaal gericht op de doelgroep Vve en non-profit en kan o.a. worden aangewend voor energiebesparende maatregelen (effect: onbekend)

Activiteiten met een indirect effect

 • Duurzame energievoorziening Nijstad: De gemeente verkend samen met andere partijen de mogelijkheid om woningen in de wijk Nijstad voor warmte- en mogelijk elektriciteitsvoorziening aan te sluiten op (groene) waterstof.
 • Gemeentelijke energieloket: Continuering informatievoorziening via het Gemeentelijke energieloket. Het energieloket is onderdeel van de website van de gemeente Hoogeveen. Op deze site kunnen bewoners van de gemeente allerlei informatie vinden over regelingen voor het verduurzamen van de woning.
 • Prestatieafspraken woningcorporaties: Nieuwe prestatieafspraken met woningcorporaties
 • Nationale Duurzame Huizenroute: Deelname gemeente aan Nationale Duurzame Huizenroute.
 • Drents Energieloket: Het Drents Energieloket is een Drentse samenwerking die de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad aanjaagt. Dit gebeurt door het faciliteren van een helpdesk en het organiseren van campagnes rondom verduurzaming zoals en zonne- en warmtecampagnes. Daarnaast stimuleert de samenwerking het uitwisselen van ervaring en het delen van kennis.
 • Hoogeveen woont Slim: Dit is een project gericht op verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Bewoners worden ontzorgd doordat ze bij een loket (de woonwinkel in de wijk) terecht kunnen. Hier hebben ze contact met een adviseur over de te nemen energiemaatregelen en kunnen ze een all-in prijs krijgen. Aan de achterkant zijn bedrijven betrokken bij het aanbod. Door het volume kan een goed aanbod worden gedaan. Het project start met een pilot in de wijk Wolfsbos. Doel van de pilot is om minimaal 8% van de woningen energiezuiniger te maken. Bij succes wordt het project in 2018 opgeschaald naar meerdere wijken in Hoogeveen.
 • Drentse expeditie Energieneutraal wonen: Deelname gemeente aan Drentse expeditie Energieneutraal wonen. Dit is een samenwerking tussen meer dan 70 partijen om de verduurzaming van de woningvoorraad in Drenthe te versnellen. Hiertoe kunnen Expeditiedeals worden afgesloten en daarvoor is cofinanciering mogelijk.
 • Ondersteunen lokale duurzaamheidsinitiatieven: De gemeente wil lokale duurzaamheidsinitiatieven op straat- of buurtniveau een duwtje in de goede richting geven om zo met elkaar een bijdrage te leveren aan energiebesparing en een duurzame woon- en leefomgeving. Bijvoorbeeld in de vorm van (een bijdrage aan) een informatie of inspiratieavond, maar het kan ook zijn in financiële zin.
 • Werkgroep Hollandscheveld energieneutraal: De gemeente is betrokken bij de werkgroep Hollandscheveld energieneutraal.
Lees meer

Afgerond

Activiteiten met een direct effect

 • Stimuleringsplan Hoogeveen Bouwpakket
 • Duurzaamheidslening voor woningeigenaren: De gemeentelijke duurzaamheidslening is sinds 2013 beschikbaar. In 2018 zijn 212 duurzaamheidsleningen toegewezen met in totaal een leningsbedrag van bijna € 1,3 miljoen. De duurzaamheidslening is voornamelijk aangevraagd voor zonnepanelen en dak-, vloer en spouwisolatie.

Activiteiten met een indirect effect

 • Uitvoeren van een warmtescan
 • Prestatieovereenkomst met woningcorporaties
 • Gratis energieadvies/scans voor woningeigenaren
Lees meer

Ver­duurza­ming be­drij­ven en in­s­tel­lin­gen

Lopend/gepland

Activiteiten met een direct effect

 • Geen activiteiten bekend

Activiteiten met een indirect effect

 • Toezicht en handhaving: Intensiveren toezicht en handhaving bij bedrijven die verplicht energiebesparende maatregelen moeten uitvoeren.
 • Versnellingstafels: Intensiveren van de samenwerking met bedrijven en instellingen door uitbreiding van de monitor (gezamenlijk instrument) en het opstarten van zogeheten versnellingstafels om meer en grotere duurzaamheidsprojecten te initiëren en succesvolle projecten sneller op te schalen.
 • Energieconvenant met Rendo: In dit convenant is vastgelegd welke inspanningen beide partijen gaan leveren om het gezamenlijke doel, een klimaatneutrale gemeente in 2040, te realiseren.
 • Verduurzamen buitensportaccomodaties: Ondersteuning project gericht op het verduurzamen van buitensportaccomodaties. De gemeente heeft vooral een rol in de communicatie.
Lees meer

Afgerond

Activiteiten met een direct effect

 • Duurzame gebiedsontwikkeling Bentinckspark.

Activiteiten met een indirect effect

 • Energiescans voor bedrijven i.s.m parkmanagement
 • Energiescans voor non-profitorganisaties
Lees meer

Ver­duurza­ming ge­meen­te­lij­ke or­ga­ni­sa­tie: Vast­goed

Lopend/gepland

Activiteiten met een direct effect

 • Nieuwbouw kunstijsbaan i.c.m. nieuw zwembad: Uitgangspunt is optimale energie-uitwisseling tussen zwembad en ijsbaan. Het gebouw wordt volledig elektrisch van energie voorzien en is daardoor gasloos. Er worden 2.000 zonnepanelen geplaatst (effect: onbekend).
 • Energiebesparende maatregelen bij planmatig onderhoud: Het inpassen van energiebesparende maatregelen in gemeentelijk vastgoed op natuurlijke momenten bij planmatig onderhoud indien budget beschikbaar is (effect: onbekend).
 • Zonnepanelen op gemeentelijke daken: Er zijn plannen om alle gemeentelijke daken die geschikt zijn te voorzien van zonnepanelen (effect: onbekend).
 • De Tamboer: Verduurzaming van theatergebouw de Tamboer (effect: onbekend).
 • Parkeergarage De Kaap: Toepassing LED verlichting in parkeergarage De Kaap (effect: onbekend).
 • Verduurzaming sporthallen: In 2017 is opdracht gegeven voor het plaatsen van zonnepanelen op sporthal De Brug en sporthal Trasselt. maar op beide daken bleek het constructief niet mogelijk om zonnepanelen te plaatsen. Mogelijk worden de panelen die op De Brug zouden worden geplaatst op het Compagniehuis geplaatst (effect: onbekend).

Activiteiten met een indirect effect

 • € 600.000 budget: Er is € 600.000,- beschikbaar voor verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. In eerste instantie waren deze middelen alleen bestemd voor realisatie van zonnepanelen op gemeentelijke daken, maar de middelen mogen nu breder worden ingezet. Bovendien is een deel van het budget naar voren gehaald (effect: onbekend).
 • Bewustwording: Meer aandacht besteden aan bewustwording eigen medewerkers
 • Duurzame opwek zichtbaar maken: Op verschillende gemeentelijke gebouwen en accommodaties zijn zonnepanelen geplaatst. De gemeente wil beter zichtbaar maken dat en hoeveel duurzame energie wordt opgewekt, bijvoorbeeld door berichten over de opgewekte energie via de aanwezige monitoren of aparte panelen te tonen.
 • Inkoop groene stroom: De gemeente koopt groene stroom in.
Lees meer

Afgerond

Activiteiten met een direct effect

 • Compagniehuis, Raadhuis, Tamboer, Werkplein en Activum zijn aangesloten op een WKO systeem.
 • In de periode 2011 t/m 2017 zijn circa 2.000 zonnepanelen geplaatst (492 KWp) op 17 gebouwen, zoals Compagniehuis, De Tamboer, basisscholen, gymzalen en buurthuizen. 
 • Zonnecollectoren op Sporthallen Trasselt en De Marke, gymlokaal/buurthuis de Cirkel en MFC Tiendeveen.
 • Realisatie pelletkachel MFC Tiendeveen (120 KW)
 • Spouwmuurisolatie sporthal Valkenlaan
 • Dakisolatie Compagniehuis
 • LED verlichting en energiezuinige beglazing Raadhuis
 • Gymlokalen Wielewaal en Leeuweriklaan en sporthal De Marke en Activum zijn voorzien van LED-verlichting
 • In diverse gemeentelijke panden zijn Thermatrassen aangebracht.

Activiteiten met een indirect effect

 • Herlabelen gemeentelijke panden
 • Plan verduurzaming gemeentelijk panden
 • In 2017 is een beleidsdocument voor maatschappelijk verantwoord inkopen opgesteld.
Lees meer

Ver­duurza­ming ge­meen­te­lij­ke or­ga­ni­sa­tie: Open­ba­re ver­lich­ting

Lopend/gepland

Activiteiten met een direct effect

 • Toepassen energiezuinige verlichting bij beheerprojecten: Bij alle beheerprojecten waarbij verlichting een onderdeel is, wordt waar (financieel) mogelijk, energiezuinige verlichtingstechniek toegepast (effect: onbekend).

Activiteiten met een indirect effect

 • € 250.000 budget: In 2019 is € 250.000 beschikbaar voor verdere verduurzaming van de openbare verlichting.
 • Toepassen energiezuinige verlichting bij nieuwbouw: Bij alle nieuwbouwprojecten moet energiezuinige openbare verlichting komen.
Lees meer

Afgerond

Activiteiten met een direct effect

 • Hoofdwegen, ring Buitendorpen: 200 armaturen vervangen door led
 • De Laan : 136 armaturen vervangen voor 68 enkele led armaturen
 • Hoofdstraat: 22 armaturen vervangen door led met dimmer
 • Bij onderhoud/vervangen lichtpunten is energiezuinige verlichting toegepast
 • Traject ‘Hoogeveen verlicht bewust’: In het plangebied ‘De Weide’ zijn 2.000 armaturen vervangen

Activiteiten met een indirect effect

 • Er is een beleidsplan openbare verlichting opgesteld.
Lees meer

Ver­duurza­ming ge­meen­te­lij­ke or­ga­ni­sa­tie: Wa­gen­park

Lopend/gepland

Activiteiten met een direct effect

 • Auto's op groen gas: Negen auto’s rijden op groen gas (effect: onbekend).
 • Zwaardere wagens op biodiesel: Zwaardere wagens gebruiken biodiesel als brandstof (effect: onbekend).

Activiteiten met een indirect effect

 • Kilometervergoeding werkverkeer per fiets: Voor werkverkeer tussen Hoogeveen en De Wolden ontvangen medewerkers ook een kilometervergoeding als ze op de fiets gaan.
Lees meer

Afgerond

Activiteiten met een direct effect

 • Geen activiteiten bekend

Activiteiten met een indirect effect

 • Aanschaf elektrische personenauto, elektrische pick-up, elektrische bakfiets en drie elektrische poolfietsen.
Lees meer

Ver­duurza­ming mo­bi­li­teit

Lopend/gepland

Activiteiten met een direct effect

 • Geen activiteiten bekend

Activiteiten met een indirect effect

 • Geen activiteiten bekend
Lees meer

Afgerond

Activiteiten met een direct effect

 • Het buitengebied is in fasen overgegaan naar een snelheidslimiet van 60 km/uur.
 • Het aantal 30 km/uur gebieden uitgebreid.

Activiteiten met een indirect effect

 • Er is een Mobiliteitsvisie 2017-2026 opgesteld.
Lees meer

Zon­ne-ener­gie

Lopend/gepland

Activiteiten met een direct effect

 • Realisatie 5 zonneparken: De gemeenteraad heeft een positief besluit genomen over de realisatie van 5 zonneparken in de gemeente Hoogeveen (effect: 333 TJ hernieuwbare energie).
 • Zonnelening: In 2018 hebben de gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe opnieuw budget voor de regeling 'Zonnelening' beschikbaar gesteld. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 340.586,- (effect: 0,98 TJ hernieuwbare energie).

Activiteiten met een indirect effect

 • Verduurzaming A37: De gemeente Hoogeveen verkent samen met Rijkswaterstaat, gemeente Coevorden en gemeente Emmen of het mogelijk is de A37 te verduurzamen d.m.v. zonne-energie.
 • Zonnepanelen bij voetbalclubs: De gemeente ondersteunt voetbalclubs bij het plaatsen van zonnepanelen.
Lees meer

Afgerond

Activiteiten met een direct effect

 • Zonnelening in 2014 (budget € 134.000), 2015 (budget € 531.000) 2016 (budget € 513.000) en 2017 (budget ruim 8 ton)
 • Financiële ondersteuning vanuit het Stimuleringsplan Hoogeveen Bouwpakket
 • Financiële ondersteuning vanuit duurzaamheidsleningen. 

Activiteiten met een indirect effect

 • In 2017 is het Afwegingskader zonne-energie Hoogeveen vastgesteld.
 • Ontwikkeling van de zonnekaart.
Lees meer

Bo­de­m­ener­gie

Lopend/gepland

Activiteiten met een direct effect

 • Geen activiteiten bekend

Activiteiten met een indirect effect

 • Geen activiteiten bekend
Lees meer

Afgerond

Activiteiten met een direct effect

 • Geen activiteiten bekend (het WKO systeem waar de Tamboer, Werkplein, Compagnieshuis, Raadhuis en Activum op zijn aangesloten, staan onder Verduurzaming gemeentelijke organisatie: vastgoed)

Activiteiten met een indirect effect

 • Geen activiteiten bekend
Lees meer

Bio­mas­sa

Lopend/gepland

Activiteiten met een direct effect

 • Geen activiteiten bekend

Activiteiten met een indirect effect

 • Betere benutting bermgras: Er wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om meer uit het bermgras te halen. Dit zou bij voorkeur moeten leiden tot een pilot met marktpartijen in de regio.
Lees meer

Afgerond

Activiteiten met een direct effect

 • Geen activiteiten bekend

Activiteiten met een indirect effect

 • Er zijn twee plannen gemaakt voor grootschalige verbranding (BEC De Wieken en B-hout Centrale), maar deze plannen zijn niet gerealiseerd.
Lees meer

Ove­rig her­nieuw­baar

Lopend/gepland

Activiteiten met een direct effect

 • Waterkrachtcentrale Hoogeveense Vaart: Er zijn plannen voor de realisatie van een waterkrachtcentrale bij de Nieuwebrugsesluis in de Hoogeveense Vaart (effect: 0,72 TJ hernieuwbare energie).

Activiteiten met een indirect effect

 • Geen activiteiten bekend
Lees meer

Afgerond

Activiteiten met een direct effect

 • Geen activiteiten bekend

Activiteiten met een indirect effect

 • Geen activiteiten bekend
Lees meer

Af­val­re­duc­tie

Lopend/gepland

 • Educatie door middel van een lespakket gericht op (zwerf)afval voor basisscholen.
 • Het organiseren van een jaarlijks (zwerf)afvalfeest voor de basisschoolleerlingen.
Lees meer

Afgerond

 • Project 100-100-100
 • Pilot Schoon Belonen
 • Deelname aan Landelijke opschoondag
 • Deelname gemeente Hoogeveen aan landelijke verkiezing schoonste winkelgebied.
 • Communicatiecampagne vuurwerkafval
 • Project ‘Afval Anders’ in een gedeelte van de wijk Wolfsbos.
 • Invoering van een aangepast afvalinzamelsysteem om verdere afvalscheiding te bevorderen.
 • Aanbrengen permanente voorzieningen gericht op het verminderen van de hoeveelheid zwerfafval (n.a.v. onderzoek i.s.m. Rijkswaterstaat en de universiteit Nijmegen).
Lees meer

Aan­plan­ten bo­men

Lopend/gepland

 • Geen activiteiten bekend
Lees meer

Afgerond

 • Aanplant 1.500 bomen Millenniumbos
 • Aanplant 34 bomen centrumgebied
Lees meer

Be­wust­wor­ding

Lopend/gepland

 • Natuur- en milieueducatie op circa 30 basisscholen in de gemeente Hoogeveen
 • Externe zichtbaarheid geven aan de duurzaamheidskalender
 • Jongeren in het techniekonderwijs betrekken bij duurzaamheidsprojecten die door de gemeente worden uitgevoerd
 • Deelname aan Dag van de duurzaamheid
Lees meer

Afgerond

 • Bijeenkomst in de Vredehorstkerk over isoleren
 • H-tea in Punt H voor basisschoolleerlingen en inwoners
 • Onderzoeksopdracht voor leerlingen Roelof van Echtencollege.
 • Afvalsymposium in de Tamboer voor alle basisscholen
 • Bijeenkomsten over het thema bewustwording duurzaamheid
 • Transitiearena duurzamer Hoogeveen samen met jongeren
Lees meer