Deel 1: Ener­gie­ge­bruik

Deel 1: Energiegebruik

To­taal­beeld

Energiegebruik in 2017

Het totale energiegebruik in de gemeente Hoogeveen bedraagt 6.007 TJ in 2017. Onderstaande figuur toont de verdeling van het energiegebruik per categorie.

Figuur: Verdeling energiegebruik in 2017 | Totaal: 6.007 TJ

Ontwikkeling energiegebruik

Het totale energiegebruik in 2017 is licht gedaald t.o.v. 2016. Zowel het energiegebruik van huishoudens als bedrijven en instellingen is gedaald in vergelijking met het voorgaand jaar. De ontwikkeling van het energiegebruik van huishoudens heeft een relatie met de ontwikkeling van de gemiddelde jaartemperatuur. Uit gegevens van CBS blijkt dat de gemiddelde jaartemperatuur in 2017 licht (+0,25 °C) is gestegen t.o.v. 2016. Hierdoor is minder energie nodig voor ruimteverwarming. Ook energiebesparende maatregelen dragen bij aan de verlaging van het energiegebruik van huishoudens. Dat het energiegebruik van bedrijven en instellingen eveneens is gedaald is opvallend. Landelijk is het energiegebruik van bedrijven en instellingen namelijk wel gestegen. De oorzaak van het lagere energiegebruik van bedrijven en instellingen in Hoogeveen is niet bekend. Voor de categorie mobiliteit zijn nog geen regionale cijfers beschikbaar voor 2017. De ontwikkeling van het energiegebruik in deze categorie is afgeleid van de landelijke ontwikkeling. Er is sprake van een stijging van het energiegebruik in deze categorie. Onderstaande figuur toont het energiegebruik per categorie in de periode 2014 t/m 2017. 

Figuur: Energiegebruik per categorie (2014 t/m 2017)

Huis­hou­dens

Huishoudens zijn verantwoordelijk voor bijna een kwart van het totale energiegebruik in 2017. De gemeente Hoogeveen heeft circa 55.000 inwoners en is qua inwonertal de derde gemeente van Drenthe. De gemeente telt circa 24.500 woningen waarvan ongeveer 60% koopwoningen en 40% huurwoningen. Het elektriciteitsverbruik per woning ligt ongeveer op hetzelfde niveau als landelijk, maar gemiddeld wordt er wel meer aardgas verbruikt. Dit heeft onder meer met de oppervlakte van de woningen te maken. Het aandeel van kleine woningen (maximaal 75 m²) in de woningvoorraad is in Hoogeveen lager dan het landelijke gemiddelde, terwijl het aandeel van grote woningen (minimaal 150 m²) hoger is dan het landelijke gemiddelde. Er zijn geen grote verschillen in bouwjaren van de woningvoorraad. Het energiegebruik van huishoudens in de gemeente Hoogeveen is als volgt opgebouwd.

Figuur: Verdeling energiegebruik huishoudens in 2017 | Totaal: 1.402 TJ

Be­drij­ven en in­s­tel­lin­gen

De categorie Bedrijven en instellingen heeft met 43% het grootste aandeel in het energiegebruik in 2017. De gemeente Hoogeveen telt ruim 4.000 vestigingen van bedrijven en instellingen. Er zijn meerdere bedrijventerreinen in de gemeente waaronder bedrijventerrein De Wieken. Dit is het op één na grootste bedrijventerrein van Noord-Nederland. Van oudsher is de industrie een belangrijke sector in Hoogeveen, dit zijn veelal bedrijven met een relatief hoog energieverbruik. Daarnaast telt Hoogeveen diverse instellingen met een regionale functie, zoals het ziekenhuis en onderwijsinstellingen. Onderstaande figuur toont de verdeling van het energiegebruik in 2017 binnen de categorie bedrijven en instellingen.

Figuur: Verdeling energiegebruik bedrijven en instellingen in 2017 | Totaal: 2.579 TJ

Mo­bi­li­teit

Mobiliteit is verantwoordelijk voor een derde van het energieverbruik in de gemeente Hoogeveen. Wegverkeer levert een aanzienlijke bijdrage aan het totale energieverbruik van verkeer en vervoer, vooral wegverkeer op de twee snelwegen (A28 en A37) die door de gemeente Hoogeveen lopen. Het wegverkeer is verantwoordelijk voor 93% van het totale energieverbruik in het verkeer. Dit is inclusief het doorgaand verkeer dat gebruik maakt van wegen in de gemeente Hoogeveen. Het grootste deel van het brandstofverbruik door het wegverkeer vindt plaats op de twee snelwegen. Mobiele werktuigen hebben een aandeel van 7% in het energiegebruik binnen deze categorie. Het aandeel van de overige modaliteiten (vervoer per spoor en vervoer over water) is beperkt. Onderstaande figuur toont de verdeling van het energiegebruik in de mobiliteit.

Figuur: Verdeling energiegebruik mobiliteit in 2017 | Totaal: 2.026 TJ